您现在的位置:当代文学 > 现代文学 > 正文

后赤壁赋拼音版,翻译赏析

时间:2019-06-05 17:12 作者:admin

后赤壁赋拼音版,翻译赏析

  shìsuìshíyuèzhīwàng,bùzìxuětáng,jiāngguīyúlíngāo。 èrkècóngyǔguòhuángnízhībǎn。

shuānglùjìjiàng,mùyèjìntuō,rényǐngzàidì,yǎngjiànmíngyuè,gùérlèzhī,hánggēxiàngdá。 yǐértànyuē:“yǒukèwújiǔ,yǒujiǔwúyáo,yuèbáifēngqīng,rúcǐliángyèhé!”kèyuē:“jīnzhěbáomù,jǔwǎngdéyú,jùkǒuxìlín,zhuàngrúsōngjiāngzhīlú。

gùānsuǒdéjiǔhū?”guīérmóuzhūfù。

fùyuē:“wǒyǒudòujiǔ,cángzhījiǔyǐ,yǐdàizǐbúshízhīxū。

”yúshìxiéjiǔyǔyú,fùyóuyúchìbìzhīxià。

jiāngliúyǒushēng,duànànqiānchǐ;shāngāoyuèxiǎo,shuǐluòshíchū。 céngrìyuèzhījǐhé,érjiāngshānbúkěfùshíyǐ。 yǔnǎishèyīérshàng,lǚchányán,pīméngróng,jùhǔbào,dēngqiúlóng,pānqīgǔzhīwēicháo,fǔféngyízhīyōugōng。 gàièrkèbúnéngcóngyān。

huáránzhǎngxiào,cǎomùzhèndòng,shānmínggǔyīng,fēngqǐshuǐyǒng。

yǔyìqiāoránérbēi,sùránérkǒng,lǐnhūqíbúkěliúyě。 fǎnérdēngzhōu,fànghūzhōngliú,tīngqísuǒzhǐérxiūyān。

shíyèjiāngbàn,sìgùjìliáo。

shìyǒugūhè,héngjiāngdōnglái。

chìrúchēlún,xuánshanggǎoyī,jiáránzhǎngmíng,luěyǔzhōuérxīyě。

  xūyúkèqù,yǔyìjiùshuì。 mèngyīdàoshì,yǔyīpiánxiān,guòlíngāozhīxià,yīyǔéryányuē:“chìbìzhīyóulèhū?”wènqíxìngmíng,fǔérbúdá。

“wūhū!yīxī!wǒzhīzhīyǐ。

chóuxīzhīyè,fēimíngérguòwǒzhě,fēizǐyěxié?”dàoshìgùxiào,yǔyìjīngwù。 kāihùshìzhī,bújiànqíchù。

※提示:拼音为轨范生成,是以多音字的拼音可能禁绝确。

相关翻译。